Yhdistyksen säännöt

Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry - www.kun.fi
 • Suoraan sisältöön
 • Tietoa yhdistyksestä
 • Tietoa tukijoille
 • Yhteystiedot
 • Tietoa vammaispalveluista ja harrastusmahdollisuuksista yhdistyksen toiminta-alueella
 • Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

  Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry:n säännöt, päivitetty 2016

 • Säännöt Word-tiedostona

  Sisällys

 • 1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
 • 2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
 • 3§ Yhdistyksen jäsenet
 • 4§ Jäsenmaksut
 • 5§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
 • 6§ Yhdistyksen hallitus
 • 7§ Toiminta- ja tilikausi, toiminnantarkastus
 • 8§ Nimen kirjoittaminen
 • 9§ Yhdistyksen vuosikokous
 • 10§ Vuosikokouksen tehtävät
 • 11§ Ylimääräiset yhdistyksen kokoukset
 • 12§ Sääntöjen muuttaminen
 • 13§ Yhdistyksen purkaminen
 • 14§ Muut määräykset

  1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

  Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä KUN. Sen kotipaikka on Järvenpää. Toimialueeseen kuuluvat Keski-Uudenmaan kunnat Kerava, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.

  2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdistyksen toimialueen kunnissa asuvien näkövammaisten yhdyssiteenä edistäen heidän sosiaalista kanssakäymistään ja tiedonsaantiaan sekä huolehtien edunvalvonnasta.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • 1) Valvoo toimialueensa näkövammaisten etuja tekemällä aloitteita, olemalla yhteistyössä kuntien ja muiden paikallisten viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa;
  • 2) Tiedottaa näkövammaisuuteen ja näkövammaisiin liittyvistä asioista ja tapahtumista;
  • 3) Järjestää jäsentapaamisia, virkistys- ja liikuntatoimintaa;
  • 4) Järjestää jäsentensä kulttuuri-, kuluttaja-, ja terveystoimintaa sekä pyrkii yleensä parantamaan harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

  Toimintaansa varten yhdistys kerää varoja järjestämällä varainkeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

  3§ Yhdistyksen jäsenet

  Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia, kunnia- tai kannatusjäseniä.

  Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen toimialueen kunnassa asuvan näkövammaisen, joka on Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n jäsen ja jonka haitta-asteprosentti on vähintään 50.

  Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi.

  Kannatusjäseneksi pääsee jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea yhdistystä.

  Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

  4§ Jäsenmaksut

  Varsinaiset jäsenet maksavat liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenet kannatusjäsenmaksun vuosittain.

  Edellisessä momentissa mainittujen maksujen suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous kuluvalle vuodelle.

  Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla ei ole jäsenmaksua.

  Saavutetut jäsenmaksuvapaudet säilyvät.

  5§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

  Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

  Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen:

  • 1) On muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen;
  • 2) On menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
  • 3) Ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

  Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

  Eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin maksamiaan jäsenmaksuja.

  6§ Yhdistyksen hallitus

  Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitaan vuosikokouksessa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.

  Puheenjohtaja valitaan vuosikokousten väliseksi ajaksi, muut varsinaiset jäsenet kahdeksi ja varajäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi.

  Hallitus valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta vuosikokousten väliseksi ajaksi varapuheenjohtajan.

  Puheenjohtajan ja varajäsenten lisäksi hallituksesta eroaa vuosittain kaksi varsinaista jäsentä, ensimmäisen kerran arvalla ja sen jälkeen vuorotellen.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

  Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti nimeltä mainittua asiaa varten pyytäessä.

  Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioita hoitavana ja toimintaa johtavana elimenä:

  • 1) Edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset;
  • 2) Päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä;
  • 3) Pitää luetteloa jäsenistä;
  • 4) Valita varsinaisten jäsentensä keskuudesta vuosikokousten väliseksi ajaksi varapuheenjohtaja;
  • 5) Valita tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät, jotka toimivat hallituksen valvonnassa ja vastuulla;
  • 6) Hoitaa yhdistyksen taloutta ja toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan;
  • 7) Päättää tilit kalenterivuosittain ja valmistaa kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä jättää tilit toiminnantarkastajalle, jonka tulee palauttaa ne hallitukselle lausunnon kera ennen kyseistä vuosikokousta;
  • 8) Valmistella kaikki yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat;
  • 9) Toimittaa kuukauden kuluessa yhdistyksen vuosikokouksesta Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:lle jäljennökset vuosikertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä vastaavasti kuukauden kuluessa vuosikokouksesta jäljennökset toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta;
  • 10) Ottaa ja erottaa tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt sekä päättää näitä koskevista työsuhdeasioista;
  • 11) Huolehtia, että yhdistyksen tilien tarkkailu suoritetaan hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
  • 12) Muutenkin huolehtia ja vastata yhdistyksen asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

  7§ Toiminta- ja tilikausi, toiminnantarkastus

  Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

  Tilinpäätös, toimintakertomus sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat on annettava toiminnantarkastajalle ennen yhdistyksen vuosikokousta.

  8§ Nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin sekä yhdistyksen hallituksen tähän tehtävään määräämät henkilöt aina kaksi yhdessä.

  9§ Yhdistyksen vuosikokous

  Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous. Vuosikokous pidetään maalis - huhtikuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana.

  Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle kirjallisesti, äänitteellä tai sähköpostitse henkilökohtaisella kutsulla jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta kokouspäivää mukaan lukematta.

  Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä.

  Kunnia- ja kannatusjäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

  Jos kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsutaan varsinainen jäsen, hänen äänioikeutensa säilyy.

  Äänivaltainen jäsen ei saa samanaikaisesti kuulua toiseen vastaavaan näkövammaisten paikallisyhdistykseen. Jos syntyy erimielisyyttä siitä, mitä yhdistystä on tällaisena pidettävä, yhdistyksen kokouksen asiana on lopullisesti ratkaista kiista.

  Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokouksen enemmistö vaadi suljettua lippuäänestystä. Henkilövaali on toimitettava umpilipuin. Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö), ellei näistä säännöistä muuta johdu. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö); jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa ja umpilippuäänestyksessä ratkaisee kuitenkin arpa.

  Jäsenen on saadakseen jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi jätettävä asiansa kirjallisesti hallitukselle, jonka on tuotava asia vuosikokoukselle lausuntonsa kera. Vuosikokoukseen tarkoitettu asia on toimitettava hallitukselle ennen edeltävän joulukuun loppua .

  10§ Vuosikokouksen tehtävät

  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • 1) Todetaan kokouksen laillisuus;
  • 2) Valitaan kokoukselle toimihenkilöt;
  • 3) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys;
  • 4) Esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimintakaudelta;
  • 5) Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja kuullaan toiminnan tarkastajan lausunto;
  • 6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus ja tilinpäätös antavat aihetta sekä
  • 7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle,
  • 8) Päätetään varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta kuluvaksi vuodeksi;
  • 9) Vahvistetaan puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajan palkkio;
  • 10) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii samalla hallituksen puheenjohtajana vuosikokousten väliseksi ajaksi sekä kaksi varsinaista jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle seuraaviksi kahdeksi vuodeksi;
  • 11) Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä seuraavaksi vuodeksi ja päätetään, missä järjestyksessä heidät kutsutaan kulloinkin estyneinä olevien varsinaisten jäsenten tilalle;
  • 12) Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavaksi vuodeksi sekä
  • 13) Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat sekä hallituksen kokoukseen tuomat asiat, jotka jäsen on sääntöjen määräämässä järjestyksessä esittänyt.

  11§ Ylimääräiset yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa, kun hallitus niin päättää.

  Hallituksen on aina viivyttelemättä kutsuttava koolle ylimääräinen kokous, kun vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää saadakseen käsitellyksi erityisesti nimeämänsä asian.

  Kokouskutsusta on voimassa, mitä 9. pykälässä on sanottu.

  12§ Sääntöjen muuttaminen

  Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, kun asiasta on kokouskutsussa erikseen mainittu.

  Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa asiaa käsiteltäessä annetuista äänistä.

  13§ Yhdistyksen purkaminen

  Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain vuosikokouksessa ja se on lisäksi vahvistettava lähinnä seuraavassa vuosikokouksessa tai sitä ennen pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa, jota ei kuitenkaan saa pitää aikaisemmin kuin kahden kuukauden kuluttua purkamispäätöksen tehneestä vuosikokouksesta.

  Purkamispäätöksen katsotaan syntyneen ainoastaan siinä tapauksessa, että asiaa kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

  Jos yhdistys purkautuu, sen jäljellä olevat varat luovutetaan Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:lle käytettäväksi purkautuneen yhdistyksen toimialueella asuvien näkövammaisten hyväksi.

  14§ Muut määräykset

  Muuten noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

 • Sivun alkuun | Etusivu | Sähköpostia yhdistykselle

  Sivua on päivitetty 28.11.2016